Voorlichting

Onze voorlichters verzorgen een interactief programma van één blokuur in de klas: wat is verslaving, hoe ontstaat het, wie krijgt het, wat doet het met je leven en vooral: wat kun je zelf doen om het niet zover te laten komen. En: Iedereen krijgt problemen in zijn leven, maar hoe ga je daarmee om?

Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving in hun eigen omgeving. Hiermee krijgen de voorlichters inzicht in de ervaringen van de klas en kan het zwaartepunt van het programma ter plekke aangepast worden.

Wij bieden de volgende programma’s:

Docenten training

Wij weten dat docenten geen tijd óver hebben. Het drukke programma laat niet veel ruimte voor nóg een taak en verantwoordelijkheid. Be Aware bereidt docenten wel graag in één bijeenkomst voor op hoe zij (beginnende) verslaving in hun klas kunnen signaleren en erop kunnen reageren. Naast kennis over gewoonten en verslaving leren docenten in deze training hoe symptomen te herkennen zijn bij leerlingen, welk gedrag daar vaak mee gepaard gaat en welke gesprekstechnieken kunnen helpen. Met vroegsignalering kunnen veel problemen worden voorkomen.

De docententraining duurt 2 uur en de kosten hiervoor zijn € 600,–.

Gewoonten en Verslaving

Ervaringsdeskundige voorlichters verzorgen een interactief programma van 2 lesuren.

Wat is verslaving, hoe ontstaat het, wie krijgt het, wat doet het met je leven en vooral: wat kun je zelf doen om het niet zover te laten komen? Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving in de eigen omgeving. Ook door het veelvuldig telefoon en beeldgebruik ligt dit dicht bij hun belevingswereld. De voorlichting wordt ondersteund door film en interactief lesmateriaal.
In het daaropvolgende jaar komen wij terug met het vervolgprogramma, waarin de nadruk ligt op het omgaan met problemen en het weerbaar maken van de jongeren

Kosten

Voor de school bedragen de kosten voor een voorlichting € 205,– per klas inclusief lesmateriaal.

Nazorg van groot belang!

Als blijkt dat een jongere een probleem heeft, bieden wij hulp. Vaak zijn in deze fase enkele gesprekken al voldoende, in andere gevallen wordt doorverwezen  (in samenspraak met de school) naar ons netwerk van professionele hulpverleners.

Ouderavond

Tijdens een ouderavond geven onze voorlichters informatie over verslaving in brede zin (Wat is het? Hoe ontstaat het? Hoe kan je het herkennen bij je kind en vooral: Hoe kan je het voorkomen?), daarbij kan gekozen worden uit verschillende thema’s:

 • Verslaving en Gewoonten
 • Social Media en Beeldverslaving/gameverslaving
 • Alcohol en Drugs
 • Roken

Met stemkastjes beantwoorden ouders vragen over de eigen situatie, de antwoorden worden anoniem weergegeven in staafdiagrammen. Door deze interactieve aanpak kan er direct discussie ontstaan, waardoor ouders van elkaars (gedeelde) ervaringen kunnen leren. De voorlichters zullen daarnaast diverse gesprekstechnieken behandelen en vertellen over do’s en don’ts.

De kosten voor een ouderavond bij u op school zijn € 600,–.

Problemen en Vrienden

Hier gaan we dieper in op Problemen en Vrienden. Het onderwerp waarmee we ‘Voorlichting 1’ afsluiten.

Ook hier worden de stemkastjes ingezet als middel om de interactie te bevorderen. Een rollenspel laat voelen wat groepsdruk kan doen en hoe je hiermee om kunt gaan. Hierna gaan we verder over problemen. Aan de hand van de stemkastvragen zullen de leerlingen ervaren dat ze niet ‘de enige zijn’ die dingen meemaken in hun leven. Hiermee creëren we verbinding in de klas. De voorlichting duurt 2 lesuren en kost €205,–.

Wilt u meer informatie over ‘Voorlichting 2’, neem dan contact met ons op.

Project: “Mijn leven, mijn keuze! Lekker belangrijk!”

Ons interactieve onderwijsproject ‘Mijn leven, mijn keuze!’ is geschikt voor een hele jaarlaag (150 – 180 leerlingen). Door onze opzet voldoet deze activiteit aan de wet onderwijstijd, hetgeen betekent dat u met dit project onderwijs kunt financieren uit het daarvoor beschikbare budget.Door de interactieve aanpak met focus op leerlingparticipatie, waarbij leerlingen zelf onderzoek doen en materiaal construeren, wordt de leerling eigenaar van het thema “Gewoonten en Verslaving”. Door middel van peer-to-peer education, waarbij de leerlingen elkaar voorlichting geven, hun project voor de groep presenteren én de begeleiding door professionals en (jonge) ervaringsdeskundigen, ontstaat een ideale mix waarin de boodschap optimaal overkomt. De leerlingen kunnen zelf deskundigen interviewen! Be Aware werkt daarvoor samen met onder andere artsen, politie, diëtisten en ervaringsdeskundigen. Het project biedt ook goede aanknopingspunten voor ouders om het onderwerp thuis (weer eens) nader te bespreken.

Wat we doen?

De leerlingen kiezen van tevoren een onderwerp: alcohol, gamen, eetstoornis, drugs, roken etc. De leerlingen worden onderverdeeld in groepen en elke groep behandelt een andere verslaving; Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met Be Aware vrijwilligers om een presentatie te maken. Voor deze presentatie kunnen ze putten uit een veelvoud aan hulpmiddelen: de ervaringsdeskundige vrijwilligers, de aangesloten (huis)artsen, de beschikbare psychiater, de rechercheur en natuurlijk het internet. De leerlingen kunnen ook buiten de school hun informatie verzamelen. Een nuttige en bijzondere ervaring voor uw leerlingen die diepe indruk maakt!Aan het eind van het project presenteren de leerlingen hun werk aan onderbouwleerlingen & hun eigen ouders. Zo brengen wij het thema ook thuis onder de aandacht!

Waarom eigenlijk?

Aandacht besteden aan de thema’s ‘Verslaving & gedrag’ is belangrijk, vooral op jonge leeftijd. Jongeren worden steeds meer vatbaar voor een veelvoud aan verslavingsvormen: gamen, telefoon, internet, maar ook middelenverslaving zoals alcohol en drugs komen steeds vaker voor en worden een steeds groter probleem. Niet voor niets kiezen nu al méér dan 175 scholen voor een voorlichting door Stichting Be Aware. Door onze ervaringsdeskundigheid, onze professionaliteit en het plezier dat we hebben in het geven van voorlichting en het werken met jongeren, zien we dat aantal jaarlijks groeien. Deze nieuwe workshop is een initiatief dat wij heel graag op uw school willen introduceren.

Praktische info

De duur van dit project: 1 volledige dag (van 9 tot 16 uur) óf 2 dagdelen.

Waardering: voor de motivatie van de leerlingen is het belangrijk dat er waarde aan hun activiteit wordt gehecht, bijvoorbeeld door het geven van een cijfer.

Benodigde faciliteiten: lokalen, aula (voor plenaire sessie en presentatie).

Benodigd personeel: 1 coördinator. Er zijn verder geen docenten vanuit school nodig.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur van het project en het aantal leerlingen. Deze komen uit tussen de € 2.500,- en € 4.500,-.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact met ons op.

Workshop Alcohol

Be Aware verzorgt voorlichting over alcohol om jongeren bewust te maken van de gevaren die het met zich kan meebrengen. Tijdens de voorlichting maken we gebruik van anonieme stemkastjes.

Onze deskundigen gaan met jongeren in gesprek over verantwoord alcoholgebruik. Naast hen te wijzen op de schadelijke gevolgen, doen zij dit door jongeren aan te zetten tot nadenken over hun eigen keuzes. Kennisvermeerdering is de eerste stap naar gedragsverandering!

Als u vragen heeft over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten

Voor de school bedragen de kosten voor een voorlichting € 205,– per klas inclusief lesmateriaal.

Workshop Drugs

Wij verzorgen naast voorlichting over gewoonten en verslaving een aparte module over drugs om jongeren bewust te maken van de gevaren die het met zich kan meebrengen. Tijdens de voorlichting maken we gebruik van anonieme stemkastjes. Hierdoor weten we precies wat er speelt in de klas en kunnen we hier direct op in spelen. We doen rollenspellen om de jongeren te laten ervaren hoe sterk groepsdruk kan zijn en ze weerbaar te maken.

Als u vragen heeft over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten

Voor de school bedragen de kosten voor een voorlichting € 205,– per klas inclusief lesmateriaal.

Workshop roken

Stichting Be Aware verzorgt voorlichting over roken om jongeren bewust te maken van de gevaren die het met zich kan meebrengen. Onze voorlichters maken gebruik van anonieme stemkastjes, hierdoor weten zij precies wat er speelt in de klas en kunnen ze hier direct op inspelen. We maken gebruik van een rookrobot om de jongeren direct te confronteren met schadelijke stoffen in een sigaret. Rollenspellen laten de jongeren ervaren hoe sterk groepsdruk kan zijn, en leren hen hoe zij zich weerbaar kunnen maken.

Als u vragen heeft over de inhoud, kunt u contact met ons opnemen.

Lees hier de factsheet van het Trimbos over meeroken.

Alles wat je zou moeten weten over stoppen met roken in deze brochure.

Kosten

Voor de school bedragen de kosten voor een voorlichting € 205,– per klas inclusief lesmateriaal.

Workshop social media & gamen

Schermverslaving of beeldverslaving komt veel voor onder jongeren. Het gaat er om dat  jongeren zoveel tijd op social media zitten, gamen of series kijken dat ze de controle over hun leven dreigen te verliezen. Hun schoolprestaties gaan achteruit, ze zijn prikkelbaar door slaaptekort en zonderen zich af van vrienden en gebeurtenissen in de ‘echte’ wereld.

Daarom praten we met jongeren over de do’s en dont’s. Hoe kan je een goede balans vinden? Wat vul je online wél in en wat niet. Wat gebeurt er eigenlijk met al je persoonsgegevens? Kan je afspreken met mensen die je online leert kennen? Hoe kan je minderen met het gebruik van social media en gamen als je dat graag zou willen?

Tijdens de voorlichting stellen we de jongeren vragen die met stemkastjes anoniem beantwoord worden. De uitslagen worden met staafdiagrammen op het bord getoond. Hierdoor weten we precies wat er speelt in de klas en kunnen we hierop direct in gaan. Ook voor de jongeren ontstaat hierdoor veel herkenning en daarmee openheid. Als u vragen heeft over de inhoud, kunt u contact met ons opnemen.

Kosten

Voor de school bedragen de kosten voor een voorlichting € 205,– per klas inclusief lesmateriaal.

Ook voor ouders

Voor ouders organiseren wij een interactieve voorlichtingsavond waar o.a. veel tips worden gegeven over gesprekstechnieken.

 • Hoe stelt u regels en grenzen?
 • Wanneer gamet mijn kind teveel?
 • Wat kan ik daar aan doen?
 • Hoe gaan andere ouders hiermee om?
 • Hoe is uw eigen telefoon en social media gedrag eigenlijk?
  Voor de ouderavond bedragen de kosten € 600,–