Veel gestelde vragen

Vragen omtrent de voorlichting van Stichting Be Aware. Neem voor vragen over verslaving contact op met
06-38695323.

Hoe kunnen we leerlingen op drugs controleren?

Het kan zijn dat u leerlingen wilt controleren op drugsgebruik, bijvoorbeeld tijdens werkweken of schoolfeesten. Door de privacy wetgeving is dit niet zo eenvoudig op school uit te voeren. wel kunnen de ouders deze test bij hun kind afnemen of specifiek toestemming geven voor het gebruik van testen tijdens bijvoorbeeld werkweken. Eenvoudig uit te voeren speekseltesten geven een betrouwbaarheid van 95%, de uitslag blijft lang zichtbaar. De testen kosten 16,50 per stuk. Voor bestellingen of meer informatie: info@stichting-be-aware.nl

Is voorlichting op maat ook mogelijk?

Ja dat is zeker mogelijk. In een gesprek kunnen we de mogelijkheden en wensen met u doornemen. Een van de sterke punten van onze voorlichting is het gebruik van de stemkastjes, waarmee leerlingen anoniem antwoord kunnen geven op vragen. Indien er in een klas een specifiek probleem is (bijvoorbeeld game verslaving of blowen) kan een speciale module over dit onderwerp gegeven worden. Hierdoor wordt het probleem bespreekbaar en wordt kennis vergroot waardoor leerlingen betere keuzes kunnen maken in hun leven.

Ontvangt de school een evaluatieverslag?

De school krijgt na de voorlichtingen een evaluatieverslag en de uitkomsten van de stemkastjes. De voorlichter houdt ook kort daarna nog contact met de school: er kan in de periode na de voorlichting nog het nodige loskomen in de klassen! Daar kan Be Aware in overleg alsnog op inspelen, met speciale modules of via onze vertrouwenspersoon.

Kan de school subsidie krijgen?

Een school kan samen met Be Aware een subsidie aanvraag bij de gemeente indienen. In overleg begeleiden wij deze aanvraag graag.

Is het de bedoeling dat de school materiaal print?

Dat is niet nodig, de voorlichter neemt alle benodigde materiaal mee!

Wat is precies de taak van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar jongeren die hun verhaal kwijt willen. Als er duidelijk sprake is van een probleem c.q. een hulpvraag dan zal de vertrouwenspersoon dit verder leiden. Discreet en tegelijk met oog voor het belang van het kind.

Verzorgt Be Aware ook ouderavonden?

Be Aware vindt het essentieel ouders te betrekken bij de voorlichting. Een mooi moment voor een eerste contact met ouders is aan het begin van het schooljaar, als zij kennis komen maken met de nieuwe mentor van hun kind. Be Aware kan in een korte sessie uitleggen wat de voorlichting inhoudt en wat de rol van de ouder hierbij kan zijn. Daarnaast verzorgen wij ouderavonden op maat, gericht op kennisvermeerdering bij de ouder over de ziekte verslaving. Ook de gegevens van de stemkastjes van de leerlingen van hun eigen school kunnen hierin een onderdeel zijn. Daarnaast worden ouders persoonlijk benaderd via de website van de school en wordt veel informatie verstrekt door de ouderportal op deze website.

Hoe worden de ouders bij de voorlichting betrokken?

Be Aware zal de ouders tijdens de eerste informatieavond van het schooljaar al informeren over de voorlichting of via een aparte ouderavond. Ook via de nieuwsbrief van de school en door links te plaatsen op de website van de school worden de ouders op de hoogte houden. De ouders zijn cruciaal in het programma! Voorlichting die door ouders (en docenten!) ondersteund wordt, heeft aanzienlijk meer effect. Ouders kunnen voor vragen ook met de vertrouwenspersoon contact opnemen.

Wat zijn de kosten van de voorlichting?

De kosten van de voorlichting hangt af van het aantal voorlichtingen dat per dag aan bod komt. Vraag een offerte aan via het contactformulier of bel naar 06-38695323 voor meer informatie.

Geeft Be Aware ook docenten training?

Wij verzorgen ook een docententraining op school. Deze training duurt 2 uur en is in ieder geval bedoeld voor de mentoren, maar kan uiteraard bijgewoond worden door het hele team. Signaleren van verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken, do’s and don’ts. De interactieve training wordt ondersteund door stemkastjes stellingen en filmmateriaal.

Wat verwachten jullie van de school?

Wij verwachten dat wij samen met de school de juiste voorbereidingen kunnen treffen en dat wij efficiënt met elkaar communiceren. Het is prettig als de school het zo kan organiseren dat de voorlichter in één lokaal en op één dag een aantal sessies achter elkaar kan houden.

Hoe bereiden jullie het programma voor de school voor?

Het programma wordt voorbesproken met de school. Be Aware licht ook vooraf duidelijk de follow-up en rol van de vertrouwenspersoon toe. De ouders kunnen met behulp van een nieuwsbrief worden geïnformeerd over de geplande voorlichting. Ook kan er een ouderavond en een docententraining worden georganiseerd.

Mogen wij als school ook zelf de voorlichting verzorgen met jullie materiaal?

Dat is niet mogelijk: het programma en het materiaal zijn zo opgebouwd, dat hiervoor specifieke ervaring en kennis vereist zijn. De stemkastjes moeten professioneel bediend worden zodat ook de gegevens naderhand geinventariseerd kunnen worden.

Moet er een docent aanwezig zijn tijdens de voorlichting?

Ja, dit is absoluut noodzakelijk. De mentor zit achter in de klas en heeft in principe geen actieve rol. Hij kan wel signaleren wat er in zijn klas speelt en bij mogelijke emoties zijn hulp verlenen.

Mogen er ook klassen worden samengevoegd?

Het is niet gewenst om klassen samen te voegen voor de voorlichting. Ervaring leert dat leerlingen minder open zijn als klassen samengevoegd worden. Het is van groot belang een veilige omgeving te creëren, waarin de jongeren zich kwetsbaar durven opstellen.

Hoeveel uren / sessies verzorg Be Aware op een dag?

Een voorlichter verzorgt maximaal 3 blokuren voorlichting op een dag. Er kan met meerdere voorlichters tegelijk voorlichting worden gegeven. Dus zo’n 10 -12 voorlichtingen op een dag zij haalbaar.

Is een digibord noodzakelijk?

Een digibord is niet noodzakelijk, een beamer voldoet ook. Als de school daarover niet beschikt, weten wij dit graag vooraf. De voorlichter neemt dan eigen materiaal mee.

Hoelang duurt de voorlichting?

De voorlichting duurt een blokuur.

Hoeveel mensen komen de voorlichting geven?

De voorlichting wordt gegeven door een ervaringsdeskundige, die tevens opgeleid is tot vertrouwenspersoon. De mentor zit achter in de klas en woont de les bij, zodat hij/zij op de hoogte is van de dingen die in de klas spelen.

Bevat de voorlichting ook middelen informatie?

Het programma richt zich op de ziekte verslaving in brede zin. Hoe deze kan ontstaan, gesignaleerd en kan worden voorkomen. Er zijn ook aparte modules met thema’s, zoals roken, social media/gamen en alcohol. Voor meer informatie vraag onze brochure aan.

Voor welke klassen is de voorlichting bedoeld?

De voorlichting is geschikt voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Op deze leeftijd gaan jongeren experimenteren met middelen en gedrag. Door het veelvuldig gebruik van social media en gamen herkennen jongeren heel goed wat een mogelijke verslaving kan inhouden. Ook groepsdruk en weerbaarheid spelen een grote rol op deze leeftijd. In een vervolg voorlichting wordt specifieker ingegaan op problemen en vrienden met behulp van rollenspellen. Tijdens een verdiepend project “mijn Leven, mijn Keuze” gaan jongeren zelf aan de slag met het maken van een presentatie voor de lagere klassen en hun ouders.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Kom snel in contact via onze contact pagina en we helpen je verder.